Balaca çoban (film, 1985)

M zmun Multiplikasiya filmi evd ata anann n qanad alt nda t rbiy edil n u a n qeyri m st qilliyind n b hs eir. Evd ki passiv h yat u a daha da ruhdan sal r, fiziki c h td n z ifl dir. L zumsuz qada alar, h dd n art q hamilik u a n normal inki af na x l l g tirir. N hay t, u aq babas il birg yayla a gedir. Da larda, saf yaylaq havas nda o s rb stlik ld edir. S m r li v z n maraql i l m ul olur: az bir m dd t rzind u aq m hk ml ir v g rd y b t n i l rd n z vq al r. N tic : Valideynl rin z vladlar n h ddind n art q himay etm sinin ksin olaraq, u aqlar daha s rb st b y tm k fikri ir li s r l r. Bel olduqda u aq daha ay q bax l v sa lam b y m olar. Filmin hey ti Film z rind i l y nl r Rejissor : sg r M mm dov Ssenari M llifi : Dada Mehdi Qurulu u R ssam : Vaqif M mm dov Operator : Antonina Korotnitskaya B st kar : Vasif Ad g z lov S s Operatoru : Akif Nuriyev Multiplikasiya R ssam : Vahid Tal bov, B hm n liyev, Rauf Dada ov, Arif Hat mi, Fir ngiz Quliyeva (sonuncu xs titrl rd yoxdur) R ssam : G l n Abdullayeva, Y. Melkumova, K. Qaqnidze, H seyn Cavid smay lov, Az r Qarya d , P. Axundov Rejissor Assistenti : Sima Qurbanova(S. Qurbanova kimi)(m vqe g st rilm yib) Assistent : M. H mb tov, Ziya X qani Redaktor : ingiz Qarya d Montaj ed n : Lidiya Vyalsova Filmin Direktoru : Faiq Abdullayev Filmi s sl ndir nl r Z rnigar A aki iyeva Ana (titrl rd yoxdur) Sad q H seynov Baba (titrl rd yoxdur) Janr: Q sametrajl Cizgi U aq Dil: Az rbaycan dili lk : Az rbaycan stehsal qurum: Az rbaycanfilm Kinostudiyas Filmin n v : Q sametrajl Cizgi Filmi R ng: R ngli Vaxt: 10,5 d q. l: 1985 Texniki m lumatlar: 1 hiss 284,7 metr 35 mm https: az.wikipedia.org wiki Az C9 99rbaycan kinosu videolar C4 B1 https: .facebook.com vusal.agayev.714 https: .facebook.com groups kinomuz vusalaghayev@gmail.com https: az.wikipedia.org wiki C4 B0stifad C9 99 C3 A7i:Vusal1981 https: .youtube.com user vusal1981
Date: 26.08.2012
  
Azərbaycan kinosu-1 (Vusal1981)
44 911
50 14
X