Xanım Zeynəbin (ə) mövlud günü 2014

Bu g n slam Pey mb rinin (s) n v si, K rb la h qiq tl rinin d nyaya atd r ran, K rb la s hn sinin misilsiz qad n q hr man Xan m Zeyn bin ( ) m vlud g n d r. Hicr tin 6 c ilind , c madi l vv lin ay n n 5 d M din h rind Pey mb r ail sind , mam li ( ) v Pey mb rin can par si olan Xan m Fatimeyi Z hran n evind bir q z u a d nyaya g lir. Pey mb r yeni do ulmu k rp nin ad n C ay l ( ) nazil olub x b r g tir nd n sonra Zeyn b qoyur. Zeyn b atan n ziyn ti dem kdir. H zr t Zeyn b be il q d r Pey mb rl (s) bir yerd ya am d r. Bu m dd t onun Pey mb r (s) s hab l rind n hesab olunmas na kifay tdir v bu da bu bar d yaz lm kitablarda qeyd olunmu dur. Xan m Zeyn b ox d z ml , g cl , s birli biri olub. K rb la h qiq tl rinin d nyaya atd ran da m hs Xan m Zeyn b olmu dur. Bu g z l g n m nasib ti il b t n m minl ri v x sus n d xan mlar t ik edirik.
Date: 17.03.2013
  
İTTİHAD-I İSLAM
1 139
16 1
X