Köstebekgiller jenerik

Pelin g zel mi g zel irin mi irin bir k z ocu udur. Her eyi renmek i in ok merakl d r. zellikle hayvanlar ve onlar n gizemli ya amlar n renmek i in s rekli kitaplar okur, internet zerinden e itli bilgiler edinir. Yeni ta nd klar ev, Pelin i in yeni bir maceran n ba lang c d r ayn zamanda. Pelin daha ilk g nden ta nd klar evi ve evresini ke fe kar. Bu arada kendi bah esinde ya ayan K stebekgillerden habersizdir. K stebekgiller, Dede k stebek, Baba k stebek, Anne k stebek, Boyo, S sl ve Bebi den olu an sevimli bir ailedir. Pelin ilk olarak kom usu Caner le tan r. Caner yaramaz ve huysuz bir ocuktur. Daha ilk andan itibaren Caner ve Pelin hi anla amazlar. Caner, kendi bah esine Pelin in ge mesini istememektedir. Yeni ev, g zel bir macerayla ba lam t r Pelin i in. Caner ise Pelin in bir eyler sakland ndan emindir. Ne saklad n renmek i in al malara ba lar. Bakal m bunu ba arabilecek midir?
Date: 12.04.2012
  
Arzum Film Animasyon
245 845
83 54 6.1
X