X

Удэр бури - Театр Эстрады Зоригто и Нонны Тогочиевых

Песня в исполнении Зоригто и Нонны Тогочиевых.
Одна из самых мелодичных песен.

Текст песни на бурятском:
Yдэр бури

Yдэр бури, бури hанаандамниш,
hуни бури, бури зуудэндэмниш.
Хоёр гарыш гарыш адхагшаhайб,
Халта зурхыш зурхыш шагнашаhайб.

Припев: зуудэндэмни харагдааш.
Зурхэндэмни hанагдааш.
Золтой жаргалтай байhайбди даа.

Урин сэбэр сэбэр шарайтайлши,
Уян сагаан сагаан сэдьхэлтэйлши,
Хоёр хушуун хушуун уринэрөө
Харан дунгэн дунгэн ябаял даа.

Припев: зуудэндэмни харагдааш.
Зурхэндэмни hанагдааш.
Золтой жаргалтай байhайбди даа.

Унэр баян баян нютагтайбди,
Унэн сэхэ сэхэ нухэдтэйбди.
Буурал эжын эжын убэр дээрэ
Баран жарган жарган ажаhууя!

Date: 18.03.2013

  
Zan Tsempilov
13 697
41 3