Paragraf 148 - Kara śmierci - Zakrzewscy (Mordercy z Rzepina k. Starachowic) cz. 1/2

Ca o filmu: noc zaduszkow z 2 na 3 listopada 1969 roku mieszka cy wsi Rzepin zauwa yli po ar w zabudowaniach rodziny Lip w. Wielu mieszka c w pospieszy o z pomoc , niestety po ar by zbyt du y, spaleniu uleg a wi ksza cz domu, zdo ano jednak wynie 5 cz ciowo zw glonych cia ofiar po aru. Wszyscy my leli, e wydarzy si nieszcz liwy wypadek, a so tys wsi, 45 letni Mieczys aw Lipa, jego 27 letni atanek W adys aw Lipa, 54 letnia atowa Zofia Lipa, 81 letnia matka Maria Lipa oraz 18 letnia ona atanka W adys awa Krystyna Lipa (by a w zaawansowanej ci y) zgin li w po arze. Po kr tkim ledztwie okaza o si , e przyczyn mierci rodziny Lip w nie by y p omienie i dym, ale utalne morderstwo. Wszyscy zgin li przewa nie we nie od cios w zadanych t pym narz dziem, mieli rany ci te i k ute, jak si p niej okaza o zadane siekier i motyk . Sprawca lub sprawcy pod o yli w obej ciu snopki s omy i wzniecili po ar w celu zatarcia lad w. Prawda by a wstrz saj ca. Ponad 60 letni J zef Zakrzewski i jego synowie z Rzepina okazali si sprawcami zodni. Aresztowano ojca Czes awa J zefa oraz jego m odszego ata Adama. Czes aw ze szczeg ami opowiedzia i opisa wcze niejsze trzy morderstwa, dotychczas nierozwi zane, dokonane wraz z ojcem w po owie lat 50 i 60. Boles awa Hartunga ze Starachowic zabili 7 czerwca 1954, strzelaj c skrycie do niego na le nej drodze. Miejscowego dentyst Jana Borowca zastrzelili na pocz tku lat 60, gdy pr bowa wyrwa si im w obej ciu w asnego gospodarstwa. Innego spektakularnego morderstwa dokonali na innym so tysie, Jerzym Janie aczkiewiczu. Zosta on wyci gni ty z domu 13 grudnia 1957 o 2.00 w nocy. Z owini t r cznikiem g ow i krowim a cuchem na szyi zosta wyprowadzony na zewn trz w pobli e studni, gdzie sprawcy ci gn li mu spodnie do kostek ods aniaj c po ladki i zamordowali ciosami zadanymi bagnetem w kark. Cia o ofiary wrzucili do studni. Jest to 9 odcinek cyklu dokumentalnego emitowanego w TVP2. W ka dym odcinku prezentowano sprawy kryminalne w Polsce, w kt rych zapad y wyroki mierci. W tym odcinku ak jest pocz tku i zaczyna si od sceny pogrzebu rodziny Lip w w Paw owie.
Date: 25.04.2011
  
STARforever37
139 189
87 12 8.8
X