Ruzi Qazanc v G nahlar ox e itm li hvalatlarla Ocaq Necat a a музыка